قسمت های مرتبط با معاونت آموزشی واحد به قرار زیر است:
  • اداره آموزش 

  • اداره خدمات آموزشی

  • دبیرخانه هیات علمی

  • کمیسیون موارد خاص

  • شورای آموزشی واحد


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.