ساختار معاونت

 

قسمت های مرتبط با معاونت آموزشی واحد به قرار زیر است:

  • اداره آموزش 
  • اداره خدمات آموزشی
  • دبیرخانه هیات علمی
  • کمیسیون موارد خاص
  • شورای آموزشی واحد