آشنایی با مدیران معاونت

    دکتر علی مظلومی فر
      معاون آوزشی
   

email: amozesh@iausr.ac.ir

مدیر کل امور آموزشی: دکتر حامد نعمیتان
مدیر  برنامه ریزی آموزشی: خانم زهرا امیری
رئیس دبیرخانه هیات علمی:  خانم دکتر خدیجه کلاته
رئیس اداره امتحانات: عبدالرضا میرزایی

 زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای یکشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۵

زمان ملاقات حضوری با اساتید، کارکنان گرامی روزهای یکشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸