کارشناسی ارشد

 

لیست برنامه درسی رشته های  دوره کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
  15291 علوم انسانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد 
  15301 علوم انسانی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد 
  15289 علوم انسانی روابط بین الملل کارشناسی ارشد 
  15289 علوم انسانی روابط بین الملل کارشناسی ارشد 
  15294 علوم انسانی جامعه شناسی ورزشی کارشناسی ارشد 
  15227 علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا فقط برای ورودیهای 88 و به بعد 15241 علوم انسانی جغرافیای سیاسی - جدید کارشناسی ارشد 
  15295 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد 
  15297 علوم انسانی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد 
  15235 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 
  15156 علوم انسانی حقوق عمومی کارشناسی ارشد 
  15234 علوم انسانی جغرافیا برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد 
2 گرایش زن و خانواده حقوق زن در اسلام از این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده و قابل اجرا نیست. 15232 علوم انسانی مطالعات زنان - منسوخ کارشناسی ارشد 
  15214 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 
  15211 علوم انسانی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد 
  15210 علوم انسانی مدیریت فن آوری اطلاعات کارشناسی ارشد 
  15201 علوم انسانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد 
  15236 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد 
  15200 علوم انسانی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد 
  15215 علوم انسانی امور فرهنگی کارشناسی ارشد 
  15209 علوم انسانی مدیریت غیر دولتی کارشناسی ارشد 
  15262 علوم انسانی تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد 
  15237 علوم انسانی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 
  15238 علوم انسانی مردم شناسی کارشناسی ارشد 
  15150 علوم انسانی فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد 
  15254 علوم انسانی سنجش و اندازه گیری کارشناسی ارشد 
  15253 علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد 
  15271 علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 
  15239 علوم انسانی جامعه شناسی کارشناسی ارشد 
این سرفصل براس ورودیهای 88 و به بعد منسوخ می باشد. 915241 علوم انسانی جغرافیای سیاسی- منسوخ کارشناسی ارشد 
  15242 علوم انسانی ژیومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 
  15243 علوم انسانی جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی کارشناسی ارشد 
  15244 علوم انسانی علوم تربیتی برنامه ریزی و برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد 
  15245 علوم انسانی جمعیت شناسی کارشناسی ارشد 
  15246 علوم انسانی مطالعات منطقه ای کارشناسی ارشد 
  15216 علوم انسانی توسعه اقتصادی برنامه ریزی کارشناسی ارشد 
  15212 علوم انسانی ادیان و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد 
  15128 علوم انسانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد 
  15230 علوم انسانی تاریخ کارشناسی ارشد 
  15228 علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد 
  15229 علوم انسانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 
  15226 علوم انسانی کودکان استثنایی کارشناسی ارشد 
  15222 علوم انسانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد 
  15218 علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 
  15224 علوم انسانی آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد 
  15225 علوم انسانی مشاوره کارشناسی ارشد 
  15219 علوم انسانی مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشد 
  15220 علوم انسانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی کارشناسی ارشد 
  15221 علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 
  15252 علوم انسانی باستانشناسی کارشناسی ارشد 
  15223 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد 
  15130 علوم انسانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد 
  15255 علوم انسانی فلسفه کارشناسی ارشد 
  15256 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 
  15257 علوم انسانی فلسفه علم کارشناسی ارشد 
  15217 علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 
  15258 علوم انسانی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 
  15259 علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد 
  15260 علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 
  15240 علوم انسانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد 
  15266 علوم انسانی حسابداری کارشناسی ارشد 
  15247 علوم انسانی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد 
  13264 علوم انسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد 
  15126 علوم انسانی اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد 
  15233 علوم انسانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد 
  15213 علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا فقط برای ورودی 88 و به بعد 15302 علوم انسانی مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام کارشناسی ارشد 
گرایشهای 1-روزنامه نگاری 2- تحقیق در ارتباطات اجتماعی 15288 علوم انسانی ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد 
  15287 علوم انسانی مدیریت مالی کارشناسی ارشد 
  15286 علوم انسانی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد 
  15280 علوم انسانی علوم تربیتی با 3 گرایش کارشناسی ارشد 
  15281 علوم انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی ارشد 
  35117 علوم پایه هواشناسی کارشناسی ارشد 
  35118 علوم پایه آمار کارشناسی ارشد 
  35125 علوم پایه ریاضی آنالیز جبر هندسه توپولوژی کارشناسی ارشد 
  35124 علوم پایه علوم زمین شناسی کارشناسی ارشد 
  35119 علوم پایه مهندسی حفاری و استخراج نفت کارشناسی ارشد 
  35123 علوم پایه شیمی دریا کارشناسی ارشد 
  35126 علوم پایه ژئوفیزیک کارشناسی ارشد 
  35120 علوم پایه بیولوژی ماهیان دریا کارشناسی ارشد 
  35121 علوم پایه ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد 
  35122 علوم پایه آموزش ریاضی کارشناسی ارشد 
  35127 علوم پایه زیست شناسی دریا کارشناسی ارشد 
  35133 علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد 
  35130 علوم پایه آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا کارشناسی ارشد 
  35129 علوم پایه علوم دریایی و اقیانوسی هیدروگرافی کارشناسی ارشد 
  35128 علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد 
  35136 علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد قابل و لازم الاجرا است و سرفصل قبلی برای ورودیهای 87 و به بعد منسوخ شده است. 75125 هنر مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی - منسوخ کارشناسی ارشد 
  75124 هنر طراحی صنعتی کارشناسی ارشد 
این سرفصل فقط برای ورودیهای ماقبل 88 لازم الاجرا است و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ است. 975125 هنر مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی - جدید کارشناسی ارشد 
  75127 هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد 
  75130 هنر ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد 
  75123 هنر تصویر سازی کارشناسی ارشد 
  75129 هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد 
  75126 هنر نقاشی کارشناسی ارشد 
  75131 هنر طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد 
  75122 هنر معماری کارشناسی ارشد 
  75128 هنر کارگردانی نمایش کارشناسی ارشد 
  55117 پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد لازم الاجرا است و برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا نمی باشد. 45167 کشاورزی خاکشناسی - 4 گرایش کارشناسی ارشد 
  15298 فنی و مهندسی روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد 
  25197 فنی مهندسی مهندسی مدیریت صنایع نساجی کارشناسی ارشد 
  25213 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا آیرودینامیک کارشناسی ارشد 
  25182 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو الکتریک کارشناسی ارشد 
  25210 فنی مهندسی مهندسی ومدیریت ساخت کارشناسی ارشد 
  25209 فنی مهندسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد 
  25219 فنی مهندسی مهندسی شیمی صنایع غذایی کارشناسی ارشد 
  25208 فنی مهندسی مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد 
  25207 فنی مهندسی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 
  25181 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیومتریال کارشناسی ارشد 
  25206 فنی مهندسی مهندسی مخازن هیدروکربوری کارشناسی ارشد 
  25196 فنی مهندسی سرامیک کارشناسی ارشد 
  25199 فنی مهندسی مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی ارشد 
  25205 فنی مهندسی مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد 
  25204 فنی مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد 
  25198 فنی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارشناسی ارشد 
  25203 فنی مهندسی مهندسی هوا و فضا دینامیک پرواز وکنترل کارشناسی ارشد 
  25183 فنی مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد 
  25200 فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی نساجی کارشناسی ارشد 
  25216 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا جلو برندگی کارشناسی ارشد 
  25201 فنی مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 
  25188 فنی مهندسی مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی کارشناسی ارشد 
  25180 فنی مهندسی مهندسی کنترل کارشناسی ارشد 
  25220 فنی مهندسی مهندسی نفت(حفاری و بهره برادری) کارشناسی ارشد 
  25191 فنی مهندسی هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 
  25192 فنی مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد 
  25193 فنی مهندسی مهندسی خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد 
  25178 فنی مهندسی مهندسی الکترونیک کارشناسی ارشد 
  25194 فنی مهندسی مهندسی متالوژی مواد(جوشکاری) کارشناسی ارشد 
  25195 فنی مهندسی مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد 
  25214 فنی مهندسی صنایع پلیمر کارشناسی ارشد 
  25190 فنی مهندسی مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد 
  25185 فنی مهندسی سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 
  25189 فنی مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 
  25179 فنی مهندسی مهندسی زلزله کارشناسی ارشد 
  25177 فنی مهندسی مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد 
  25212 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا طراحی سازه های فضایی کارشناسی ارشد 
  25187 فنی مهندسی مهندسی سازه کارشناسی ارشد 
  25218 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا مهندسی فضایی کارشناسی ارشد 
  25217 فنی مهندسی صنایع رنگ کارشناسی ارشد 
  25215 فنی مهندسی مهندسی نفت (پالایش) کارشناسی ارشد 
  25184 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو مکانیک کارشناسی ارشد 
  25176 فنی مهندسی مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد 
  25202 فنی مهندسی طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 
  25186 فنی مهندسی حمل و نقل کارشناسی ارشد 
  45109 کشاورزی مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد 
  45154 کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد 
  45158 کشاورزی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد 
  45159 کشاورزی چوب شناسی و صنایع چوب کارشناسی ارشد 
  45160 کشاورزی شیلات کارشناسی ارشد 
  45161 کشاورزی محیط زیست کارشناسی ارشد 
  45162 کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد 
  45163 کشاورزی باغبانی کارشناسی ارشد 
  45164 کشاورزی تاسیسات آبیاری کارشناسی ارشد 
  45165 کشاورزی توسعه روستایی کارشناسی ارشد 
  45166 کشاورزی حشره شناسی کارشناسی ارشد 
  45181 کشاورزی سازه های آبی کارشناسی ارشد 
  45168 کشاورزی صنایع فراورده های کشاورزی کارشناسی ارشد 
  45185 کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد 
  45155 کشاورزی جنگلداری کارشناسی ارشد 
  45153 کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد 
  45152 کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد 
  45156 کشاورزی مرتعداری کارشناسی ارشد 
  45151 کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد 
  45157 کشاورزی آبخیزداری کارشناسی ارشد 
  45180 کشاورزی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد 
  45182 کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد 
  45183 کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد 
  45184 کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد 
این برنامه برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا بوده و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده است. 945167 کشاورزی خاکشناسی کارشناسی ارشد